ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 Úvodní ustanovení

Provozovatel, NATU s.r.o., IČ: 05669561, DIČ: CZ05669561, se sídlem Žatecká 41/4, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 268699, jako správce (dále i jen „správce“), velmi pečlivě dbá na ochranu osobních údajů zákazníků, jako uživatelů webových stránek a e-shopu na adrese http://www.natu.cz (dále i jen „uživatelé“). Za tímto účelem správce postupuje při jejich ochraně v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen „Zákon“).

Mezi osobní údaje shromažďované prodávajícím, jako správcem, patří zejména jméno, příjmení, adresa, země původu, e-mail, popřípadě další údaje (dále jen „osobní údaje“) uživatelů.

Zpracováním osobních údajů uživatelů může správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje jsou jak správcem, tak zpracovatelem zpracovávány manuálně i automaticky.

Všechny osobní údaje, které správce obdrží od uživatelů, budou shromážděny, uloženy a použity v souladu s platnými právními předpisy.

 • Účel shromažďování osobních údajů a jejich ochrana

Osobní údaje uživatelů jsou zpracovávány pro účely:

 • založení zákaznického účtu a jeho správy; doba zpracování je vymezena dobou trvání kupní smlouvy a následně tří let ode dne jejího ukončení;
 • jednání o uzavření, změně nebo plnění kupní smlouvy a realizace práv a povinností z ní vyplývajících; doba zpracování je vymezena dobou trvání kupní smlouvy a následně tří let ode dne jejího ukončení;
 • v případě, má-li k tomu správce od uživatele odpovídající souhlas, využívá správce kontaktní údaje uživatele (jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail) k zasílání marketingových sdělení o produktech a službách, včetně obchodních sdělení elektronickými prostředky tak, jak je popsáno dále;
 • pro ochranu oprávněných zájmů správce, zejména pro zamezení podvodným jednáním, ve snaze předcházet a zabránit porušení smluvních podmínek správce, pro účely vymáhání případných pohledávek a k zajištění ochrany zákonných práv správce;
 • k plnění právních povinností správcem po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy;
 • kontaktní údaje uživatele lze dále využít pro zajištění vzájemné komunikace se správcem a pro účely umožnění výkonu práv uživatele v souvislosti s ochranou osobních údajů. Pro uvedené účely zpracování osobních údajů se souhlas uživatele nevyžaduje.

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou k realizaci výše uvedených účelů anebo po dobu nezbytnou k zajištění souladu správce se splněním příslušné právní povinnosti či zajištění ochrany práv správce. 

 • Zasílání obchodních sdělení

V případě, že uživatel zakoupí u správce zboží a předem nevyloučil takovou možnost zaškrtnutím příslušného políčka, podrobnosti jeho elektronického kontaktu (e-mailová adresa) mohou být použity pro účely zasílání obchodních sdělení správcem, tj. informací o produktech, dalších nabídkách, speciálních akcích, slevách a službách. Uživatel je oprávněn se z odebírání obchodních sdělení kdykoliv odhlásit kliknutím na odkaz v každém emailu anebo oznámením zaslaným na adresu: NATU s.r.o., Dr. E. Beneše 198, 257 51 Bystřice u Benešova, anebo na e-mailovou adresu: info@natu.bio. 

 • Ověření spokojenosti uživatelů

Spokojenost uživatelů s nákupem zjišťuje správce prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je zapojen. Dotazníky zasílá správce uživatelům po každém nákupu, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání uživatel neodmítne zaškrtnutím příslušného políčka. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádí správce na základě oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování spokojenosti uživatelů s nákupem. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování zpětné vazby uživatelů a analýz svého tržního postavení využívá správce zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely může správce předávat informace o zakoupeném zboží a e-mailovou adresu uživatelů. Osobní údaje uživatelů nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předávány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky může uživatel kdykoli vyjádřit námitku a odmítnout zasílání dotazníků před odesláním objednávky. 

 • Uložení osobních údajů

Osobní údaje uživatelů jsou uchovávány na zabezpečených serverech správce v IT systémech v České republice. Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány výhradně na území České republiky a nedochází ani nebude docházet k jejich předávání do jiných států. 

 • Bezpečnost

Správce se zavazuje zajistit bezpečnost osobních údajů uživatelů. Aby správce zabránil neoprávněnému přístupu k nim nebo jejich neoprávněnému zveřejnění, zavedl vhodné fyzické, elektronické a manažerské postupy pro ochranu a zabezpečení informací, které na webových stránkách provozovaných správcem shromažďuje. Uživatel bere na vědomí, že jeho osobní údaje, které poskytne správci, budou spravovány systematicky automatickým způsobem za použití automatických a veškerých dalších nástrojů informačního systému. 

 • Poskytování osobních údajů uživatelů

Správce je oprávněn poskytnout osobní údaje uživatelů i třetím osobám, které pomáhají správci s dodávkami zboží, zejména společnostem zajišťujícím přepravu a doručení zboží a dále poradcům správce (zejména v oblasti účetní, daňové a právní). Správce je oprávněn poskytnout osobní údaje uživatele třetí straně, je-li mu tato povinnost uložena za účelem splnění zákonné povinnosti (zejména státním orgánům). 

Osobní údaje zpracovávané pro účely přímého marketingu je správce oprávněn předat jeho obchodním partnerům (důvěryhodné společnosti, které mohou poskytovat informace o produktech a službách, které by uživatele mohly zajímat), poskytovatelům služeb správce a státním orgánům (pokud je k tomu správce vyzván). 

 • Odkazy na jiné webové stránky

Webové stránky provozované správcem mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Nad těmito webovými stránkami nemá správce žádnou kontrolu. Správce uživatele upozorňuje, že neodpovídá za ochranu a soukromí jakýchkoli informací, které uživatel poskytne při navštívení takových webových stránek, a na takové webové stránky se nevztahují tyto zásady ochrany osobních údajů. 

 • Práva uživatele

Uživatel je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, o zdrojích osobních údajů, o povaze automatizovaného zpracování, o zpracovatelích, o příjemcích, případně kategoriích příjemců osobních údajů. Správce je povinen takovou informaci poskytnout bez zbytečného odkladu. Za poskytnutí informace může správce požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace. 

Pokud se uživatel domnívá, že správce zpracovává jeho nepřesné údaje, má právo požadovat po správci, aby takové údaje opravil. 

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů má uživatel právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů ke správci anebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz. 

Uživatel má dále právo na to, aby jeho osobní údaje byly správcem vymazány v případě, že:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • uživatel vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu EU nebo členského státu, které se na správce vztahuje;
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Uživatel má dále právo na přenositelnost osobních údajů spočívající v právu požadovat po správci osobní údaje, které se ho týkají a jež mu poskytl, v běžně čitelném formátu. Osobní údaje v takové formě může subjekt předat jinému správci anebo požadovat jejich předání po správci. 

 • Cookies

Správce, pro poskytování maximálního pohodlí uživatelů navštěvujících webové stránky provozované správcem, používá soubory cookies. Soubory cookies mohou být využívány i subjekty vkládajícími reklamu na webovou stránku a jinými partnery správce. Cookies jsou textové informace zasílané serverem a ukládané na zařízení, které uživatel používá k přístupu na webovou stránku. Server správce využívá dva typy cookies. První jsou tzv. session cookies, které jsou po ukončení návštěvy uživatele webových stránek automaticky smazány. Tento druh souborů cookies pomáhá správci správně uskutečnit uživatelovu objednávku, zapamatovat si data o přihlášeném uživateli a o obsahu nákupního koše na webové stránce. Částečně jsou také využívány ke statistickým účelům, aby správce mohl zjistit, kolik lidí navštívilo jeho webovou stránku a podle toho např. vylepšit obsah webových stránek. Druhý typ souboru cookies jsou tzv. persistent cookies, které zůstávají na počítači či v mobilním telefonu/zařízení uživatelů e-shopu po dobu specifikovanou v parametrech cookies, nebo dokud nejsou z prohlížeče vymazány. Persistent cookies usnadňují sdílení informací pomocí pluginů sociálních sítí (např. Facebook.permanent popup_counter), pomáhají správci měřit efektivitu reklamních sdělení a limitovat zobrazování reklamy. 

Soubory cookies nejsou nijak škodlivé, neobsahují viry a jsou využívány v souladu s pravidly uvedenými výše, proto správce doporučuje tyto soubory neblokovat. Uživatel samozřejmě může nastavení svého webového prohlížeče změnit tak, aby se žádné soubory cookies neukládaly (např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení), resp. je možno již uložené cookies smazat. 

Správce upozorňuje, že pokud uživatel zvolí možnost prohlížet webové stránky provozované správcem bez souborů cookies, je možné, že některé jejich funkčnosti budou omezené a komfort používání se sníží. 

Používáním webových stránek provozovaných správcem uživatel vyjadřuje souhlas s použitím souborů cookies výše uvedeným způsobem. 

 • Závěrečná ustanovení

Pokud má Zákazník otázky týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů správce či požaduje jejich vysvětlení, může kontaktovat správce písemně na adrese: NATU s.r.o., Dr. E. Beneše 198, 257 51 Bystřice u Benešova anebo elektronicky na adrese: info@natu.bio. 

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 6.1. 2023.