Nakupte za 1 EUR a vyberte si od nás dárek. Stačí přidat do nákupního košíku v posledním kroku objednávky!

Tyto obchodní podmínky vydává provozovatel internetového obchodu, společnost NATU s.r.o., pro nákup zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.natu.cz.

Kontaktní údaje provozovatele:
Obchodní firma: NATU s.r.o.
Sídlo: Žatecká 41/4, 110 00 Praha 1
IČO: 05669561
DIČ: CZ05669561
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 268699 
 
Telefon: +420 608 533 546
E-mail: info@natu.bio
 
Korespondenční adresa: NATU s.r.o., Dr. E. Beneše 198, 257 51 Bystřice u Benešova

Provozní doba provozovny v Bystřici u Benešova: Po - Pá 8:30 - 15:30 hod. 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  • Tyto Obchodní podmínky včetně reklamačního řádu (dále jen „obchodní podmínky“) provozovatele (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží (dále jen „kupní smlouva“), uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „zákazník“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího na adrese http://www.natu.cz (dále jen „webová stránka“).
  • Ustanovení čl. 6 a 7 těchto obchodních podmínek se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
  • Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
  • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
  • Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Prodávající informuje o změnách či doplnění těchto obchodních podmínek zákazníky na webové stránce s tím, že upravené znění obchodních podmínek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění na webové stránce anebo pozdějším dnem uvedeným přímo v příslušné změně či doplnění obchodních podmínek. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
  • Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“). 
 1. ZÁKAZNICKÝ ÚČET
  • Na základě registrace provedené na webové stránce si může zákazník vytvořit zákaznický účet (dále jen „zákaznický účet“). Ze svého zákaznického účtu může zákazník provádět objednávání zboží. Zákazník může taktéž provádět objednávání zboží bez registrace přímo z webové stránky. 
 • Při registraci na webové stránce je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v zákaznickém účtu je zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zákazníkem v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. 
 • Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem/emailovou adresou zákazníka a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Zákazník není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám. 
 • Prodávající může zrušit zákaznický účet zákazníka, a to zejména v případě, kdy zákazník svůj zákaznický účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy zákazník poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). 
 • Zákazník bere na vědomí, že zákaznický účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. 
 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  • Prodávající nabízí na webové stránce ke koupi zboží, které zákazník může zakoupit a nechat si je doručit. Veškerá prezentace zboží umístěná na webové stránce je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. 
 • Webová stránka obsahuje informace o zboží, a to včetně informací o nákladech navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků v korunách českých. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webové stránce. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. 
 • Webová stránka obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží, které jsou stanoveny v závislosti na výběru přepravní služby zákazníkem a celkové ceně objednaného zboží. Webová stránka obsahuje rovněž informace o možnostech osobního odběru zboží zákazníkem. Náklady spojené s balením zboží prodávající neúčtuje. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené na webové stránce platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. 
 • Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory aj.) hradí zákazník. 
 • Pro objednání zboží vyplní zákazník objednávkový formulář na webové stránce. Objednávkový formulář obsahuje zejména:
 • seznam objednávaného zboží (objednávané zboží „vloží“ zákazník do elektronického nákupního košíku na webové stránce),
 • volbu požadovaného způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží,
 • volbu mezi možnými způsoby úhrady ceny,
 • identifikační a adresní údaje zákazníka (jméno, příjmení, adresa, atd.), které zákazník vyplní v případě, že dosud nemá zřízen zákaznický účet (tj. není registrován)

(dále společně jen jako „objednávka“).

 • Před odesláním objednávky prodávajícímu je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky uvedl, popř. vložil, a to i s ohledem na možnost zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle zákazník prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednávka zavazující k platbě“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení zákazníku potvrdí, a to na adresu elektronické pošty zákazníka uvedenou v zákaznickém účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa zákazníka“). Potvrzením prodávajícího dochází k uzavření kupní smlouvy. 
 • Před dokončením objednávky zavazující k placení zákazník „zaškrtnutím“ prázdného čtvercového pole potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na existenci těchto obchodních podmínek a jejich znění je zákazník dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy a jsou zákazníkovi zaslány s potvrzením objednávky na e-mailovou adresu uvedenou při objednávce. 
 • Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (např. písemně, na email či telefonicky). 
 • Zákazník bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu nebo obchodní podmínky. 
 • Kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění. Smlouva není přístupná třetím stranám. 
 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  • Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může zákazník uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 2. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2201306486/ 2010, vedený u FIO banky;
 3. bezhotovostním převodem platební kartou prostřednictvím platební brány na webové stránce;
 4. bezhotovostním převodem prostřednictvím rychlé on-line platby u konkrétní banky, kde má zákazník vedený bankovní účet.
  • Společně s kupní cenou zboží je zákazník povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží, jsou-li uvedeny. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou zboží i náklady spojené s dodáním zboží. 
 • V případě bezhotovostní platby uvedené v odst. 4.1. písm. a), b) a c) je cena splatná před odesláním zboží zákazníkovi. V případě bezhotovostní platby je zákazník povinen uhradit cenu společně s uvedením variabilního symbolu prováděné platby, kterým je číslo objednávky. Závazek zákazníka uhradit cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. 
 • Případné slevy z ceny poskytnuté prodávajícím zákazníkovi se nedají vzájemně kombinovat ani sčítat, o výběru uplatňované slevy rozhoduje prodávající. 
 • Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy zákazníkovi daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající zákazníkovi po uhrazení kupní ceny a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu zákazníka. 
 1. DODÁNÍ ZBOŽÍ A PŘEPRAVA
  • Zboží je obvykle expedováno do deseti dnů od uzavření kupní smlouvy, resp. v případě bezhotovostní platby od jejího připsání na účet prodávajícího, pokud u jednotlivého zboží neuvádí prodávající jinou dodací lhůtu nebo se se zákazníkem nedohodne jinak, nejdéle však do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy. Je-li u objednávky uvedeno, že zboží je k dispozici „skladem“, prodávající odešle zboží zpravidla nejpozději pátý pracovní den od uzavření kupní smlouvy, resp. v případě bezhotovostní platby od jejího připsání na účet prodávajícího, neinformuje-li výslovně zákazníka o změně. V období zesílené poptávky se tato doba může prodloužit. Je-li tato doba delší než dva týdny, prodávající informuje zákazníka o této skutečnosti telefonicky nebo na elektronickou adresu zákazníka.
  • Způsob dodání zboží si zákazník vybere z jedné z možností nabízených prodávajícím na webové stránce. Zboží lze doručit prostřednictvím České pošty, kurýrními službami uvedenými na webové stránce, prostřednictvím smluvních odběrných míst uvedených na webové stránce nebo odběrných míst prodávajícího uvedených na webové stránce. 
 • V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku zákazníka, nese zákazník riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. 
 • Je-li prodávající dle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené zákazníkem v objednávce, je zákazník povinen zboží převzít při dodání nebo zajistit, aby jej převzala jiná osoba zdržující se v době doručení na místě dodání (dále jen „oprávněná osoba“). Nepřevezme-li zákazník nebo oprávněná osoba zboží při dodání a tudíž z důvodů na straně zákazníka je nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. 
 • Nepřevezme-li zákazník nebo oprávněná osoba zboží ani při třetím pokusu o doručení, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. V případě odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím je zákazník povinen prodávajícímu uhradit náklady vzniklé při doručování zboží. 
 • Při převzetí zboží od přepravce je zákazník, popřípadě oprávněná osoba povinna zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, nemusí zákazník zásilku od přepravce převzít. 
 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
  • V souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku má zákazník právo od odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do 14 dnů od jeho převzetí. V případě, že v rámci jedné objednávky objedná zákazník více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně, běží lhůta dle předchozí věty ode dne převzetí posledního kusu zboží. V případě, že v rámci jedné objednávky objedná zákazník zboží sestávající z několika položek nebo částí, běží lhůta dle první věty tohoto odstavce ode dne převzetí poslední položky nebo části dodávky. V případě, že je ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu, běží lhůta dle první věty tohoto odstavce ode dne převzetí první dodávky. 
 • Odstoupení od smlouvy musí být vůči  prodávajícímu učiněno ve lhůtě uvedené v odst. 6.1. těchto obchodních podmínek jakýmkoli prokazatelným způsobem, zejména odesláním oznámení o odstoupení od smlouvy na adresu prodávajícího a/nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího info@natu.bio. Pro odstoupení od smlouvy může zákazník využít vzorový formulář odstoupení od kupní smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 obchodních podmínek a je dostupný zde. Přijetí vyplněného formuláře odstoupení od kupní smlouvy prodávající zákazníkovi potvrdí bez zbytečného odkladu po jeho obdržení. 
 • Odstoupením se smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem. Odstoupí-li zákazník od smlouvy, nese zákazník náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. 
 • V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od zákazníka (včetně nákladů na dodání) bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy zákazníkem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od zákazníka přijal. Jestliže zákazník zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající zákazníkovi náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté zákazníkem již při vrácení zboží zákazníkem či jiným způsobem, pokud s tím zákazník bude souhlasit a nevzniknou tím zákazníkovi další náklady. Odstoupí-li zákazník od smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky zákazníkovi dříve, než obdrží zboží nebo než mu zákazník prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal, podle toho, co nastane dříve. 
 • Při odstoupení od smlouvy a následném vrácení zboží odpovídá zákazník prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. 
 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  • Práva a povinnosti smluvních stran z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). 
 • Prodávající odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá zákazníkovi, že zboží:
  • odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
  • je vhodná k účelu, pro který ji zákazník požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a
  • je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci. 
 • Prodávající odpovídá zákazníkovi, že vedle ujednaných vlastností,
  • je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
  • věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může zákazník rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,
  • je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může zákazník rozumně očekávat, a
  • věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající zákazníkovi poskytl před uzavřením smlouvy. 
 • Prodávající není vázán veřejným prohlášením podle bodu 7.3.2., prokáže-li, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv. 
 • Odstavec 7.3. se nepoužije v případě, že prodávající zákazníka před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a zákazník s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil. 
 • Ustanovení odst. 7.2. a 7.3. těchto obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, jakož i v dalších případech stanovených zákonem. 
 • Za vadu se považuje i plnění jiného zboží než bylo objednáno zákazníkem, jakož i vady v dokladech nutných pro užívání zboží. 
 • Právo zákazníka z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody (tj. převzetí zboží při doručení) na zákazníka, byť se projeví až později. Právo zákazníka založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. 
 • Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou zákazník nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně. 
 • Zákazník může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí. 
 • Vadou zboží není opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním. 
 • U zuživatelných věcí se vyznačí doba nejkratší trvanlivosti, popřípadě, u věci podléhající rychlé zkáze, doba, po kterou lze věc použit. 
 • Má-li zboží vadu, může zákazník požadovat její odstranění. Zákazník má zejména následující práva:
  • na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,
  • na odstranění vady opravou zboží, ledaže by byl zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný, to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro zákazníka. Prodávající však může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady. Ustanovení § 1923, 2106 a 2107 občanského zákoníku o právech z vadného plnění se nepoužijí. 
 • Dále může kupující požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy pokud:
  • prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s právními předpisy,
  • se vada projeví opakovaně,
  • je vada podstatným porušením smlouvy, nebo
  • je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro zákazníka. 
 • Zákazník sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu prodávajícího. 
 • Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada zboží nevýznamná. 
 • Právo z vadného plnění zákazníkovi nenáleží, pokud si vadu sám způsobil. 
 • Při dodání nového zboží vrátí zákazník prodávajícímu na jeho náklady zboží původně dodané. Zákazník nemůže odstoupit od kupní smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel, s výjimkami upravenými v ustanovení § 2110 občanského zákoníku. 
 • Práva z vadného plnění uplatňuje zákazník u prodávajícího (dále jen „reklamace“), a to na kterékoli prodejně prodávajícího. Reklamace lze zasílat rovněž v písemné formě na adresu prodávajícího NATU s.r.o., Dr. E. Beneše 198, 257 51 Bystřice u Benešova. Elektronicky lze reklamaci zaslat na e-mail: info@natu.bio. Zákazník může při reklamaci zboží využít reklamačního formuláře, který tvoří přílohu č. 2 těchto Obchodních podmínek a je dostupný zde. 
 • Zákazníkovi se doporučuje dodané zboží neprodleně po jeho převzetí zkontrolovat, přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství a zjištěné nedostatky bez zbytečného odkladu vytknout prodávajícímu. 
 • Prodávající vydá zákazníkovi písemné potvrzení o tom, kdy zákazník reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace je zákazníkem požadován, a které bude obsahovat i kontaktní údaje zákazníka pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Prodávající je dále povinen vydat zákazníkovi potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. 
 • Reklamované zboží zákazník dopraví osobně nebo zašle na místo uplatnění reklamace (běžnou formou, nikoli dobírkou). Vzhledem k tomu, že v rámci reklamačního řízení je nutno ověřit, zda zákazník koupil reklamované zboží skutečně od prodávajícího, prodávající doporučuje, aby zákazník vhodným způsobem tuto skutečnost doložil, např. předložením kopie dodacího listu či faktury. 
 • Dopravu reklamovaného zboží hradí zákazník. V případě oprávněné reklamace, však náleží zákazníkovi náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění práv z vadného plnění, za podmínek stanovených občanským zákoníkem. Reklamované opravené nebo vyměněné zboží zašle (nebude-li ujednáno jinak) prodávající zákazníkovi zpět na vlastní náklady. 
 • Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejich uplatnění, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na lhůtě delší. 
 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTÍ SMLUVNÍCH STRAN
  Zákazník nabývá vlastnické právo ke zboží převzetím koupeného zboží. 
 • Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové stránky (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Zákazník se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové stránky. 
 • Zákazník není oprávněn při využívání webové stránky používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webové stránky. Webovou stránku je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jejím určením. 
 • Zákazník bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejím určením. 
 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIESIi
  Informace o zpracování osobních údajů, zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies jsou poskytovány v rámci Zásad ochrany osobních údajů. 
 1. ŘEŠENÍ SPORŮ
  • Případné spory vzniklé z kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní budou řešeny věcně a místně příslušným soudem České republiky. 
 • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: coi.cz
 • Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi zákazníkem s bydlištěm v jiném členské státě Evropské Unie a prodávajícím z kupní smlouvy uzavřené on-line. 
 • Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem pro řešení sporů on-line ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line, přičemž funkce ve smyslu tohoto právního předpisu vykonává pouze v případě, že strany sporu nemají obvyklé bydliště (sídlo) v témže členské státě Evropské Unie. 
 1. DORUČOVÁNÍ
  • Zákazníku může být doručováno na elektronickou adresu zákazníka. 
 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  • Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 
 • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. 
 • Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. 
 • Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. 
 • Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 1. 2023.